full screen background image

นักศึกษามีความประสงค์ยื่นการขอผ่อนผันทหารปี 2559

นักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ที่สังกัดคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่มีความประสงค์ยื่นการขอผ่อนผันทหารปี 2559ขอให้ส่งเอกสารหลักฐานได้ที่ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 27 พฤศจิกายน 2558 นี้เท่านั้นหากท่านส่งเอกสารเกินกำหนด จะถือว่าท่านไม่ประสงค์ยื่นผ่อนผันฯ ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
หลักฐานดังนี้
1.สำเนา สด9* 
2.สำเนา สด35*
3.สำเนา บัตรประชาชน*
4.สำเนา ทะเบียนบ้าน*
หมายเหตุ อย่างละ 2 ชุด