full screen background image

กองทุน Japan Word Exposition 1970 Commemorative Fund Grand Programme (JEC Fund Grand Programme) จะมอบทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือแจ้งว่ากองทุน Japan Word Exposition 1970 Commemorative Fund Grand Programme (JEC Fund Grand Programme) ภายได้ Kansai Osaka 21 Century Association ซึ่งเป็นมูลนิธิ เพื่อกิจการสาธารณะที่สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านวัฒนธรรมในเขตคันไซ จะมอบทุนสนับสนุนโครงการจากต่างประเทศในสาขาที่เน้นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศการศึกษา สวัสดิการสังคม วิทยาศาสตร์ การแพทย์ และการสาธารณสุข
รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยจะเปิดรับใบสมัครระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2558 และประกาศผลการพิจารณาในเดือนมีนาคม 2559 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.osaka21.or.jp/jecfund/en/index.html