full screen background image

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่ง’โครงงานกล้าใหม่ กล้าใหม่…ใผ่รู้ ปี 2558

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่’โครงงานกล้าใหม่ กล้าใหม่…ใผ่รู้ ปี 2558 โดยโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ ธนาคารจัดต่อเนื่องปีที่ 10 มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย โดยการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมประลองความรู้ความสามารถ ศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ และร่วมแรงร่วมใจทำงานเป็นทีม ผ่านกิจกรรมการแข่งขัน 3 ประเภท ได้แก่

1.การแข่งขันภาพระบายสีสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 

2.การแข่งขันตอบคำถาม สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

3.การแข่งขันโครงการสร้างสรรค์ชุมชน สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับอุมศึกษา(ปริญญาตรี)

ทั้งนี้ การแข่งขันสำหรับนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น จะเป็นการแข่งขันโครงงานสร้างสรรค์ชุมชนซึงผู้ร่วมทีมต้องประกอบด้วยนิสิตนักศัีกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า) โดยมีหลักการเพื่อให้นิสิตนักศึกษานำความรู้จากห้องเรียน มาคิดสร้างสรรค์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยุ่ของชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ ใกล้เคียงสถาบันการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน เพื่อชิงรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลทุนการศึกษาเงินสดสำหรับทีมนิสิตนักศึกษา เงินรางวัลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและสถาบันการศึกษา มูลค่าร่วมทั้่งสิ้น 1365 ล้านบาท และรางวัลทัศนศึกษาโครงการในพระราชดำริฯจำนวน 3 วัน 3คืน   สำหรับโครงงานดังกล่าว จึงขอเขิญสถาบันการศึกษาของท่านจัดส่งทีมนิสิตนักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 20 กันยายน 2558 เป็นต้นไป รายละเอียด เพิ่มเติม https://www.scbchallenge.com/news/?view=detail&id=127