full screen background image

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการขอเชิญชวนให้นักวิจัยที่มีความสนใจ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2560

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการขอเชิญชวนให้นักวิจัยที่มีความสนใจ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2560 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ดังกล่าว ภายในวันที่ 25 กันยายน 2558 ทั้งนี้ สามารถดาวโหลดได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา htt://www.ird.rmutr.ac.th