full screen background image

โครงการ “อบรมจิตตปัญญาศึกษา กับการพัฒนาบุคลากร เพื่อการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลง”

วันที่ 2 กรกฏาคม 2558 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดโครงการ “อบรมจิตตปัญญาศึกษา กับการพัฒนาบุคลากร เพื่อการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลง”โดยมีวิทยากรจาก วัดเขาลั่นทม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระใบฎีกาสรัส โฆสิโต และ วัดราชโอรสาราม กทม. พระมหา กันตภณ กิตติวฑฒโน ในการเทศนาให้ขอคิดและแนวทางในการทำงาน ณ ห้องเรียนรวมคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในวันที่ 2-4 กรกฏาคม 2558 โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าที่ของ คณะฯ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

idt16

idt15

idt14

idt10

idt11

idt12 idt13

idt9

idt8

idt7

idt6

idt2

idt3

idt4

idt5

งานประชาสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี