full screen background image

ข้อมูลประกอบการเตรียมความพร้อมการจัดทำคำเสนอของบประมาณ

ข้อมูลประกอบการเตรียมความพร้อมการจัดทำคำเสนอของบประมาณ รายจ่าย ปี 2556 และแผนความต้องการงบประมาณระยะ 5 ปี

ข้อประกอบการเตรียมความพร้อมการจัดทำนำเสนอของบประมาณร่ายจ่ายปี 2560 และแผนความต้องการงบลงทุนระยะปี 5 ปี
1 .เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2  template แผน 2559-2562
 3  แบบ ง.8 การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาธิบาล
 4  แบบฟอร์มการเขียนโครงการงบเงินอุดหนุน แบบ ง.5-(1)  
 5  แบบฟอร์มการเขียนโครงการงบรายจ่ายอื่น แบบ ง.5-(2)
 
 6 แบบฟอร์มการเขียนโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ แบบ ง.5-(3)  
 7 คำชี้แจง หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณ แต่ละหมวด ประจำปี 2559  
 8 คำชี้แจงก่อสร้าง แบบ ง.4 ประจำปี 2559  
 9  คำชี้แจงครุภัณฑ์ แบบ ง.3 ประจำปี 2559
 
 10 ผังยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี