full screen background image

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ได้เข้ามาฝึกอบรม นักศึกษา

เมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายน 2558 บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด ได้เข้ามาฝึกอบรม นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในโครงการผู้ประกอบการเยาวชนอาเซียน (Enhancing Skill of SMEs in ASEAN) โครงการนี้ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เป็นคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสในการพัฒนาทั้งแนวคิด ประสบการณ์ และศักยภาพในการพัฒนาตนเองเป็น Smart ASEAN Young Entrepreneur ที่พร้อมกับการแข่งขัน โอกาส เครือข่ายและตลาดกว้างขึ้นสำหรับการเติบโตของธุรกิจตนเอง ครอบครัว ชุมชน ต่อไป

idt2 idt1 11401273_847879045299378_8485307942928039771_n idt4 idt5 idt6 idt7 idt3