full screen background image

โครงการศึกษาดูงานเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม

เมื่อวันที่ 22 – 24 เมษายน 2558  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ได้มีความร่วมมือ กับสาขาวิชาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัย ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยทำวิจัย สร้างสรรค์ผลงานวิจัย องค์ความรู้ รวมทั้งคิดค้นสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆที่เหมาะสมกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและความต้องการของ ชุมชน สังคมและประเทศ เพื่อให้นักวิจัยสามารถผลิตงานวิจัยที่มีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดจนมีสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมต่อไป จึงได้มี “โครงการศึกษาดูงานเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม โดยมี ผศ.พงษ์พันธ์ ราชภักดี หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตไสใหญ่

11207800_1852062615018289_404935441_o

11198675_1852062611684956_1381226942_n

11225631_1852062598351624_923655786_n

11225520_1852062618351622_1594794352_n

11210087_1852062608351623_673071183_n

11195494_1852062621684955_836594025_n

11195397_1852062595018291_396643887_n

11178385_1852062601684957_1294722490_n