full screen background image

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย

 1 สรุปองค์ความรู้

2 รายชื่อกรรมการแลกเปลี่ยน

3 การแลกเปลี่ยนความรู้จากตัวบุคคล

 

รายงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1

รายงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2

รายงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3

รายงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4