full screen background image

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2557

รายงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1

รายงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2

รายงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3

รายงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4