full screen background image

ขอเชิญนักวิจัยร่วมส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 6

banner2-15

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีก 8 แห่ง มีภารกิจร่วมกันตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช 2548 ในการจัดการศึกษา และส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ในด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำองค์ความรู้จากการวิจัย และการสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ จึงได้จัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (The 7th Rajamangala University of Technology National Conference : 7th RMUTNC) และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 (The 6th Rajamangala University of Technology International Conference : 6th RMUTIC) เพื่อเป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานการวิจัย นวัตกรรม สู่สังคมภายนอกตลอดจนเกิดเครือข่ายการวิจัยของนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  “ราชมงคลกับการวิจัยอย่างยั่งยืน”(Green Innovation for a Better  Life) ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2558 ณ  มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รายเอียด http://www.rmuti.ac.th/rmutnc/