full screen background image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ดูแลระบบ Network”

มื่อวันที่ 28-30 มกราคม 2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ดูแลระบบ Network” ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบเครือข่าย เพื่อฝึกอบรมบุคลากรภายในองค์กรให้มีความรู้ ความสามารถเข้าใจเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  โดยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีได้ร่วมโครงการดังกล่าว โดยมี นาย ฮารูณ ยิงทา นักวิชาการศึกษา นายสุเมธ ประภาสถิตย์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการนายรัฐพล แพงดี เจ้าหน้าห้องปฏิบัติการ 

network-traning-8-300x201

network-traning-3-300x201

network-traning-11-300x201

network-traning-5-300x201

network-traning-4