full screen background image

ผ่อนผันทหาร ประจำปีการศึกษา 2558

นักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ที่สังกัดคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่มีความประสงค์ยื่นการขอผ่อนผันทหารปี 2558ขอให้ส่งเอกสารหลักฐานได้ที่ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีตั้งแต่บัดนี้ จนถึง30พฤศจิกายน 2557 นี้เท่านั้นหากท่านส่งเอกนักศึกษาสารเกินกำหนด จะถือว่าท่านไม่ประสงค์ยื่นผ่อนผันฯฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

ติดต่อรับแบบขอผ่อนผันฯได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ชั้น 2 อาคาร สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

 หลักฐานที่ใช้ในการผ่อนผันทหาร ปี 2558

  • สำเนา (สด.9) (หน้า-หลัง) จำนวน 2 ฉบับ
  • สำเนา (สด.35) (หน้า-หลัง) จำนวน 2 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
  • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวน 2 ฉบับ (กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)
  • แบบ สด. 10 จำนวน 2 ฉบับ (กรณีย้ายภูมิลำเนาทหาร)