full screen background image

พระมหาสมปอง นำธรรมะชี้ทางให้นักศึกษาราชมงคลรัตนโกสินทร์

พระมหาสมปอง นำธรรมะชี้ทางให้นักศึกษาราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในการบรรยาย
“ธรรมแสงส่องทางสู่ความสำเร็จ”วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมปกเกล้าราชมงคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการบรรยาย                                                                                                                 “ธรรมแสงส่องทางสู่ความสำเร็จ ”โดยมีนายคงศักดิ์ นาคทิม คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการเข้าร่วมในพิธี

พร้อมนำนักศึกษาจำนวน 500คน เข้าร่วมฟังบรรยายธรรม โดยนมัสการ พระมหาสมปอง ตาลปุตโต
พระนักเทศน์ชื่อดังแห่งวัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ มาบรรยายการนำธรรมะชี้ทางสู่ความสำเร็จ