full screen background image

โครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 2557

เมื่อวันที่ 22 และ 23 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดโครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ วนอุทยานปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีท่าน คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการ รวมทั้งผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก โดยการจัดโครงการในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในแนวทางและมาตรการดำเนินงานในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและเพื่อดำเนินกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและเป็นการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ให้ตระหนักถึงทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยมีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อาทิ การอบรมให้ความรู้เรื่องระบบนิเวศน์ของป่ายชายเลน ความสำคัญระหว่างสัตว์น้ำกับธรรมชาติ จากท่านวิทยาการผู้มีความรู้ กิจกรรมปล่อยปูทะเลคืนสู่ป่าชายเลน และกิจกรรมปลูกต้นกล้าบริเวณพื้นป่าชายเลนการจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้บุคลกร นักศึกษาของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีส่วนร่วมทำกิจกรรมกับองค์กรภายนอกและชุมชนรอบข้างสถานศึกษา อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกในการรักษาธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมต่อไป