full screen background image

คณะอุต ฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นายคงศักดิ์ นาคทิม คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557
ที่ผ่านมา ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงาน ทั้งทักษะทางวิชาการและทักษะทางด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ

เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จึงได้ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการขึ้น เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการและการวิจัย โดยมีการร่วมมือกันพัฒนาและแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การฝึกอบรม การประชุม สัมมนา และการศึกษาดูงาน ทั้งภายในและต่างประเทศ ที่จัดโดยทั้งสองฝ่ายการสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจัดทำพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา การสนับสนุนกิจกรรมร่วมกันระหว่างอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การกีฬา การส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือการรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ระบบประกันคุณภาพกับการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาระหว่างเครือข่ายร่วมกัน การสนับสนุนและร่วมกันพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ (KM) ทั้งนี้ในงานได้มีรองคณบดี อาจารย์หัวหน้าสาขา ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ทางวิชาการ และในช่วงบ่ายยังมีกิจกรรมเยี่ยมชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีอีกด้วย นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการตกลงความร่วมมือระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงมายาวนานของทั้งสองแห่งเพื่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศต่อไป งานประชาสัมพันธ์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

1401420293536 1401420295477 1401420297883 1401420300665 1401420302794 1401420305795 1401420307683 1401420309497 1401420311835 1401420313318 1401420314838