full screen background image

คณะอุตฯ โครงการสัมมนาปฏิบัติการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา โดยนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ๘ สถาบัน ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่  9-11 พฤษภาคม 57 เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสโมสรนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาปฏิบัติการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา โดยนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ๘ สถาบัน ประจำปี  ๒๕๕๗ จัดโดย ร่วมกัน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นเจ้าภาพ
เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษา ของสมาชิกเครือข่ายได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

idt1_rmutr

idt5_rmutr

idt3_rmutr