full screen background image

โครงการสัมมนาองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2557

ในวันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 ซึ่งจัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษาเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ

ให้มีทักษะการทำงานมากยิ่งขึ้นตลอดจนการถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยทำให้การดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับนโยบาย ตลอดจน

อ่านข่าวต่อได้ที่ >> เว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์ PR1_4162-Medium-300x198