full screen background image

จัดโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะและบทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพ

1960159_576751009076668_278071862_nมื่อวันที่ 20 และวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ได้จัดโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะและบทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพ ณ ห้องประชุมปกเกล้าราชมงคล วิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ท่านคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ โดยการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งบทบาทและหน้าที่ของนักศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาตระหนักและให้ความสำคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา และเป็น ส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอีกทั้งเพื่อให้นักศึกษามีความรู้และสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน และระหว่างสถาบันในกลุ่มนักศึกษา โดยการจัดอบรมแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ การบรรยายและการแบ่งกลุ่มปฏิบัติเพื่อทำกิจกรรมกลุ่ม โดยมีท่าน ผศ.ณัฐศักดิ์  พรพุฒิศิริ และ อาจารย์ภาสกร ศรีสุวรรณ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการจัดอบรมและเป็นผู้นำการแบ่งกลุ่มปฏิบัติทั้งสองวัน การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะในครั้งนี้มีนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1ทุกสาขาวิชาของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่วังไกลกังวล และ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวเข้ารวมมากกว่า 185 คน

1972501_576752862409816_1001800606_n

1922521_576752089076560_679856937_n

1622617_576752132409889_2069556064_n

1972501_576752862409816_1001800606_n

1797971_576752792409823_1754455102_n