full screen background image

โครงการภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3

IMG_2573

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ร่วมกับ กองพัฒนาศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดโครงการภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ในวันที่ 22-23 มกราคม 2557 ณ ไร่อุษาวดี รีสอร์ด อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ที่เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนในการสื่อสารและสร้างเสริมเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน โดย ผศ.ชูชัย บัวบูชา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นผู้เปิดพิธีโครงการดังกล่าว และ วิทยากร จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้บรรยายในโครงการในครั้งนี้ และอาจารย์เจ้าหน้าที่และสโมสรนักศึกษาของคณะฯ ต่างๆ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทั้ง 4 วิทยาเขต ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

IMG_2528

 

IMG_2192IMG_2269IMG_2558IMG_2272IMG_2257IMG_2510IMG_2372IMG_2351IMG_2280IMG_2577