full screen background image

โครงการให้บริการ Web Hosting อัตโนมัติ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการให้บริการ Web Hosting อัตโนมัติสำหรับองค์กร ในวันที่ ๑๙ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้อง RMUTR IT ACADEMY ชั้น ๒ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการแก่ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป รวมทั้งพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาสังคมทางด้าน ICT และเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย