full screen background image

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปีการศึกษา 2556

ตามที่คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีได้ประกาศแจ้งให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาต่างๆ ดำเนินการส่งเรื่องขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ซึ่งจะทำการตรวจเลือก ระหว่างวันที่ 1 – 12 เมษายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร กองประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และทันต่อการจัดทำหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขออนุมัติผ่อนผันฯ ขอให้นักศึกษาที่ยัง ไม่มา ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวรีบดำเนินการจัดส่งเอกสารให้เสร็จสิ้น โดยกำหนดให้ส่งเอกสารประกอบการขอผ่อนผันฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 29 พฤษจิกายน 2556  ณ ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ชั้น 2 อาคารสำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล

หลักฐานประกอบการขอผ่อนผันฯ

(1) สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (ส.ด. 35)    จำนวน  2  ฉบับ
(2) สำเนาทะเบียนทหารกองเกิน ( ส.ด. 9 )   จำนวน  2  ฉบับ
(3) สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน  2  ฉบับ
(4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน  2  ฉบับ
(5) สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ถ้ามี ( กรณีเปลี่ยนชื่อ-หรือสกุล)  จำนวน  ๒  ฉบับ
(6) สำเนาเอกสารการย้ายภูมิลำเนาทหาร (ส.ด.10) ถ้ามี   จำนวน  ๒  ฉบับ