full screen background image

Category: ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายในองค์กรครั้งที่ 2

ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 อ.คงศักดิ์ นาคทิม รองอธิการบดี...

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกตรวจงานประกันคุณภาพ ประจำปีั 2562

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีนำโดย...

เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายวรุตม์ บุญเลี่ยม...

พิธีปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ดร.รักชนกชรินร์ พูลสุวรรณนธี...

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อจัดการองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 คณะอุตกรรมและเทคโนโลยี...

ประชุมเพื่อติดตามงานศูนย์บริการวิชาการของคณะฯ ครั้งที่ 2/2562

ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 ผศ.นภาพร นาคทิม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รอบ TCAS2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รอบ TCAS2 – การรับแบบโควตา...

ตรวจติดตามประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 9 เดือน)

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี...

การเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษาใหม่ 2562

การแข่งขั้น Huawei ICT Competition Thailand 2018 – 2019

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี...