full screen background image

Category: ข่าวทุนวิจัย

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัยเข้าใช้งาน Google Scholar

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัยเข้าใช้งาน Google Scholar...

ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICPEI 2019

ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความในการประชุมวิชาการนานาชาติ...

ประกาศจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.รัตนโกสินทร์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.รัตนโกสินทร์ ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย...

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  Atomic Force Microscorpe

ด้วย ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. ร่วมกับ Hitachi High-Tech...

บุคลากร คณะอุตฯเข้าร่วมงานประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 2018

ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2561...

ขอเรียนเชิญ ท่านในสนใจเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9

    สถาบันวิจัยและพัฒนา...

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาผลงานวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องปาล์ม

โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)...

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดประชุมวิชาการ...

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี